ARiMR od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

Pomoc finansowa dla pszczelarzy

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

BENEFICJENTEM POMOCY MOŻE BYĆ PSZCZELARZ:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis  - o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
  3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

Informację w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow  – dotyczy wnioskodawców, którzy nie posiadają takiego numeru.

Wnioski można składać osobiście w jednostce terenowej ARiMR. Dokumenty można także przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

UDZIELANIE POMOCY

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.

Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla pszczelarzy należy kierować do właściwych miejscowo placówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe) lub na adres na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Materiały

Wniosek o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel
Wniosek​_pomoc​_na​_utrzymanie​_Pszczół​_www​_.xlsx 0.12MB
Wniosek o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF
Wniosek​_pomoc​_na​_utrzymanie​_Pszczół​_www.pdf 0.70MB
Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy
INSTRUKCJA​_WYPEŁNIANIA​_WNIOSKU​_www.pdf 0.41MB

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022 

Szanowni Pszczelarze!

z przyjemnością przekazuję informację, że Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył 30 tys. zł na ponowienie w 2022 r. inicjatywy "Miód podlaski". Producentów zainteresowanych uzyskaniem etykiet i zakrętek zapraszamy do odwiedzenia strony Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego.

 

Podlaskie etykiety na podlaski miód! - O produktach na poważnie (wrotapodlasia.pl)

 

Dostępną w powyższym artykule ankietę zgłoszeniową należy wypełnić do 11 marca 2021 r.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na wydłużenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW

2014-2020 – nabór tematyczny o kolejny miesiąc, tj. do dnia 28 stycznia 2022 r.

 

Niżej przekazujemy link do strony, gdzie można uzyskać informacje na co można uzyskać wsparcia. W załączeniu przekazujemy również pozytywną informację z MRiRW.

 

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2021-30-listopad---29-grudzien-tematyczny-pkd-i-rhd

https://pzp.biz.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.pdf

 

Podlaski Związek Pszczelarzy chcąc okazać solidarność i poparcie dla żołnierzy, dla funkcjonariuszy straży granicznej, dla policjantów, wszystkich służb, które pracują na granicy postanowił  zorganizować zbiórkę miodu.

Chcąc wesprzeć tych, którzy strzegą w chwili obecnej naszych granic zachęcamy wszystkich pszczelarzy do aktywnego wsparcia naszej akcji.

Mając nadzieję, że wielu pszczelarzy zareaguje bardzo pozytywnie na tą akcję, okażmy im wsparcie, ale może przede wszystkim okażmy im to, że jesteśmy z nich dumni.

 

Miód można dostarczać do siedziby Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14 do dnia 19.11.2021 r.