Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pełen tekst TUTAJ), na mocy którego pszczelarze mogą ubiegać się o pomoc zostało opublikowane dnia 20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza m.in. nową formę pomocy dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

W kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji (ARiMR) ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Białymstoku informuje, że

30.05.2021 (niedziela) o godzinie 10:00

odbędzie się  msza w cerkwi pw. św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach z okazji pierwszej rocznicy wyświęcenia ikony patronów pszczelarzy Św. Zosima i Sawwatii Sołowieckich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy z regionu i nie tylko. Mile widziane będą poczty sztandarowe. Ze względów organizacyjnych zbiórka delegacji jest zaplanowana na godzinę 9:00

Po mszy odbędzie się nieformalne spotkanie pszczelarzy na łonie natury.

link do szkolenia z wypełniania wniosków na Otwarty konkurs ofert.
https://zoom.us/j/91854595995?pwd=a3NGZG9IVXlrZ1F4YWRZTGpNclU2Zz09.

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

ddddd

Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku informuje, że do 31.03.2021 r. prowadzone są zapisy i przedpłaty na leki i matki pszczele u Prezesów Rejonowych Kół Pszczelarzy. Wykaz cen zostały przekazane Prezesom Rejonowych Kół Pszczelarzy. 

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Białymstoku - zapisy i przedpłaty można dokonywać w godzinach pracy sklepu Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku.