W dniu 12.03.2023 o 9:30 w auli Wydziału Biologii UwB w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 1J odbędzie się wykład dr wet. B. Bąk - Skuteczne metody leczenia warrozy z praktyczną prezentacją zastosowania wszystkich leków przeciwwarrozowych zarejestrowanych w Polsce. Wykład wyłącznie dla członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku. 

Obostrzenia wprowadzone uniemożliwiają nam na prowadzenie działalności związkowej w takiej formie, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Na chwilę obecną pozostają kontakty telefoniczne, SMS-y i e-maile. 

Opłata składek za rok 2022 zgodnie z podjęta Uchwałą Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku w dniu 21.01.2022 przedstawia się następująco:

-składka członkowska 60 zł

-składka za ubezpieczenie OC 15 zł za każde zadeklarowane 80 rodzin pszczelich (np: jeżeli zadeklaruje się 90 rodzin to kwota ubezpieczenia OC wynosi 2 x 15 zł = 30 zł)

-składka ulowa 3 zł od ula

 

Przykładowo, jeżeli ktoś posiada 15 rodzin pszczelich, to powinien zapłacić:

60 zł + 15 zł + (15 x 3 zł) = 120 zł

 

Składki można wpłacać na konto: 58 8099 0004 0013 1547 2000 0020

w tytule wpłaty proszę podać: Składka 2022 Nazwisko i Imię oraz ilość rodzin pszczelich np.: Składka 2022 Kowalski Jan 15 rodzin.

oraz

w siedzibie Podlaskiego Związku Pszczelarzy przy ul. Wiewiórczej 68 w godzinach otwarcia sklepu.

 

Składki należy opłacić do 28 lutego 2022 r.

 

W związku z obostrzeniami dot. COVID 19 przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Obostrzenia wprowadzone przez rząd uniemożliwiają nam na prowadzenie działalności związkowej w takiej formie, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Na chwilę obecną pozostają kontakty telefoniczne, SMS-y i e-maile. 

Opłata składek za rok 2021 zgodnie z podjęta Uchwałą podczas Walnego Zgromadzenia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku w dn 26.01.2020 przedstawia się następująco:

-składka członkowska 50 zł

-składka za ubezpieczenie OC 11 zł za każde zadeklarowane 80 rodzin pszczelich (np: jeżeli zadeklaruje się 90 rodzin to kwota ubezpieczenia OC wynosi 2 x 11 zł = 22 zł)

-składka ulowa 2 zł od ula

 

Przykładowo, jeżeli ktoś posiada 15 rodzin pszczelich, to powinien zapłacić:

50 zł + 11 zł + (15 x 2 zł) = 91 zł

 

Składki można wpłacać na konto: 58 8099 0004 0013 1547 2000 0020

w tytule wpłaty proszę podać: Składka 2021 Nazwisko i Imię oraz ilość rodzin pszczelich np.: Składka 2021 Kowalski Jan 15 rodzin.

oraz

w siedzibie Podlaskiego Związku Pszczelarzy przy ul. Wiewiórczej 68 w godzinach otwarcia sklepu.

 

Składki należy opłacić do 28 lutego 2021 r.

 

W związku z obostrzeniami dot. COVID 19 przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

W związku z otrzymanymi środkami refundacji KOWR wypłaty będą dokonywane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/SMS.

Odbiór środków pieniężanach będzie dokonywany po okazaniu dowodu osobistego. 

Osoby, które chcą aby środki pobieżne były przekazane osobie upoważnionej  powinny przedstawić wypełniony formularz znajdujący się w załączeniu w raz z dowodem osobistym osoby odbierającej.

Upoważnienie do odbioru gotówki przez osobę upoważnioną

 

W celu uaktualnienia danych osobowych i umożliwienia wypłaty środków KOWR na konto w przyszłym roku (2021)  w załączeniu znajduje się do pobrania kwestionariusz osobowy, który prosimy dostarczyć wypełniony w dniu odbioru refundacji. 

Kwestionariusz osobowy członka Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku

Informacja o SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM WALNYM  ZEBRANIU 

REJONOWEGO KOŁA  PSZCZELARZY

W BIAŁYMSTOKU

w dniu 26.01.2020 r.

które odbędzie się

w Restauracji DĄBRÓWKA ul Warszawska 79

Porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania.

-        pierwszy termin godz. 1000

-        drugi termin godz. 1030

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3.      Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.

4.      Wybór Komisji:

-        Komisji Skrutacyjnej

-        Komisji Uchwał i Wniosków

5.      Sprawozdanie Zarządu, wystąpienie Prezesa Rejonowego Kola Pszczelarzy w Białymstoku.

6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

8.      Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.

9.      Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi.

10.  Wybór Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku.

11.  Wybór Komisji Rewizyjnej Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białymstoku.

12.  Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

13.  Wybór delegatów na Zjazd Delegatów Podlaskiego Związku Pszczelarzy.

14.  Dyskusja i wolne wnioski.

15.  Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

16.  Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwał i wniosków przez głosowanie.

17.  Zakończenie.