Podlaski Związek Pszczelarski w Białymstoku

Sklep czynny:

od poniedziałku do piątku  w godz. 9-14

Adres: 15-532 Białystok ul. wiewiórcza 68    tel.: 85 732 79 73
 

Oferujemy szeroki asortyment w atrakcyjnej cenie, dostępne w ciągłej sprzedaży.

Oferta:

 • miody prosto z pasieki
 • pierzga
 • pyłek kwiatowy
 • propolis
 • kosmetyki na bazie produktów pszczelich
 • świece z wosku pszczelego
 • sprzęt pasieczny
 • kapelusze, bluzy, kombinezony pszczelarskie
 • ule drewniane, uliki weselne, odkładowe
 • rojnice, podkarmiaczki, ramki, kraty, maty
 • preparaty odżywcze dla pszczół
 • węza
 • literatura pszczelarska

800x600

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

  STATUT

PODLASKIEGO ZWIĄZKU

PSZCZELARZY W BIAŁYMSTOKU

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 

§ 1

Związek nosi nazwę Podlaski Związek Pszczelarzy - w dalszym ciągu niniejszego statutu zwany - PZP.

§2

1.     Terenem działania jest teren całego kraju.

2.     Siedzibą Związku jest- miasto Białystok.

§3

PZP używa pieczątki okrągłej z rysunkiem matki pszczelej w środku i napisem
w otoku Podlaski Związek Pszczelarzy  w Białymstoku i podłużnej z napisem Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku.

§4

PZP jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją pszczelarzy zrzeszającą osoby prowadzące pasieki - jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego.

§5

1.     PZP może przystąpić na członka do innych organizacji rolniczych i społecznych.

2.     Związek działa na podstawie niniejszego-statutu.

§6

PZP posiada osobowość prawną.

 

 

II.      CELE I ZADANIA ZWIĄZKU.

§7

Cele i zadania Związku to: wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa, czuwanie nad prawidłowym jego  rozwojem i reprezentowanie interesów pszczelarzy.

Cele i zadania te Związek  realizuje poprzez:

1.     Koordynowanie pracy terenowych Kół Pszczelarzy, nadzorowanie i kontrolę ich działalności,

2.     Udzielanie wszechstronnej - pomocy terenowym Kolom Pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa poprzez:

-       instruktaż,

-       pomoc w organizowaniu kursów,

-       odczytów,

-       przygotowanie pomocy szkoleniowej,

-       sprzętu i pokazów w zakresie unowocześniania metod gospodarki pasiecznej,

-       szkolenia pszczelarzy,

-       zapobiegania chorobom i ich zwalczanie,

-       powiększanie i ulepszanie pożytków pszczelich oraz ich racjonalne wykorzystanie,

3.     Reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec władz i instytucji,

4.     Współpraca z terenowymi organami władzy i innymi organizacjami w zakresie rozwoju pszczelarstwa i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego,
a w szczególności w zakresie ochrony pszczół przed zatruciami,

5.     Inspirowanie wszystkich możliwych form współdziałania pszczelarstwa
z jednostkami gospodarki rolnej w zakresie rozszerzania bazy   pożytkowej  dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania,

6.     Wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa na rzecz rolnictwa
i gospodarki żywnościowej, czuwanie nad jego rozwojem, reprezentowanie interesów pszczelarzy,

7.     Prowadzenie działalności na rzecz rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa
w zakresie zapylania roślin i upraw owadopylnych,

8.     Promowanie produktów pszczelich w profilaktyce i lecznictwie,

9.     Wnioskowanie propozycji do przepisów państwowych regulujących sprawy dotyczące  pszczelarstwa,

10.         Sprawowanie patronatu i działalności rewizyjnej nad działalnością gospodarczą, organizacyjną i rzeczową Kół Pszczelarzy,

11.         Występowanie do Polskiego Związku Pszczelarskiego o nadanie odznaczeń
- wyróżnień związkowych tj. statuetkę ks. Dr Jana Dzierżona, Medalu ks. Dr Jana Dzierżona, Złotej Odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego, Brązowych
i Srebrnych Odznak Polskiego Związku Pszczelarskiego wyróżniającym się pszczelarzom,

12.         PZP prowadzi działalność gospodarczą.

§8

1.     PZP opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych
w terenowych Kołach Pszczelarzy.

2.     PZP zatrudnia pracowników do wykonania zadań statutowych.

 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PZP

§9

PZP zrzesza swoich członków w kołach pszczelarzy.

Władzami terenowych Kół Pszczelarzy są:

1.     Walne Zebranie członków Koła,

2.     Zarząd Koła składa się od 3-7 członków, w tym:

a)     prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik,

b)    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków;

3.     Koła Pszczelarzy używają pieczęci podłużnej z napisem Podlaski Związek Pszczelarzy - Koło Terenowe  (Rejonowe) w ……………….

 

§ 10

1.     PZP prowadzi działalność na rzecz członków Związku w zakresie: zaopatrzenia pszczelarzy w środki produkcji w tym: cukier, leki, sprzęt itp. Organizacja obrotu produktami pszczelimi w hurcie i detalu.

2.     Na terenie gmin, miast i gmin oraz miast podstawową komórką organizacyjną PZP jest Koło Pszczelarzy.

3.     Koło Pszczelarzy może być zorganizowane przy początkowej liczbie co najmniej 5 członków.

4.     W przypadku braku statutowej liczby członków do zorganizowania Koła Pszczelarzy można stworzyć sekcję pszczelarzy wchodzącą w skład Koła
na terenie sąsiedniej gminy lub miasta. Sekcja pszczelarzy zrzesza co najmniej
3 członków.

5.     Siedzibę Koła Pszczelarzy ustala się na zebraniu ogółu członków w zależności
od warunków lokalowych.

6.     Koła Pszczelarzy realizują zadania w oparciu o niniejszy statut oraz regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Koła.

 

 

IV. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§11

Członkowie PZP mogą być zwyczajni, honorowi i wspierający.

1.     Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność naukowo- badawczą w dziedzinie pszczelarstwa, prowadzące hodowlę pszczół lub te osoby, które podpisały deklarację członkowską i należą
do jednego z Kół Pszczelarzy.

2.     przyjęciu na członka lub wykluczeniu decyduje uchwała Zarządu Koła.

3.     Członkiem honorowym PZP może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa. Tytuł honorowego członka nadaje Walne Zebranie PZP na wniosek Koła lub Zarządu Kola PZP.

4.     Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

§12

1.     Członek zwyczajny ma prawo

brać udział bezpośredni z głosem decydującym na Walnym Zgromadzeniu Koła oraz być wybranym jako delegat na Krajowy Zjazd delegatów lub
na Zjazd Delegatów PZP, wybierać i być wybieranym do władz Koła, Podlaskiego i Polskiego Związku Pszczelarskiego, korzystać ze świadczeń związanych z hodowlą i ochroną prawną w zakresie hodowli pszczół.

2.     Członek honorowy ma prawo:

brać udział z głosem doradczym na Walnym Zebraniu Koła i Zjeździe PZP,

być wybieranym jako delegat na Zjazd PZP oraz Krajowy Zjazd Delegatów (bierne prawo wyborcze).

3.     Członkowie wspierający mogą być reprezentowani na Walnym Zjeździe przez swojego przedstawiciela z głosem doradczym.

 

§ 13

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1.     Stosować się do postanowień statutu Związku oraz regulaminu Koła i uchwal podejmowanych przez władze związku,

2.     Brać czynny udział w pracach Koła, systematycznie podnosić swoją wiedzę. Fachową na szkoleniach i kursach organizowanych przez władze Związku,

3.     Najpóźniej do końca pierwszego kwartału opłacić składki członkowskie za rok bieżący.

4.     Przestrzegać zasad etyki pszczelarza,

5.     Przyczyniać się do zwalczania chorób pszczelich m.in. poprzez bieżącą kontrolę i coroczne poddawanie rodzin pszczelich badaniom laboratoryjnym.

 

§ 14

Utratę członkostwa powodują:

a)     nie opłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku,

b)    dobrowolne wystąpienie z Koła złożone na piśmie.

 

§ 15

Wykluczenie z Koła następuje w przypadku:

a)     postanowienia Sądu Koleżeńskiego,

b)    podjęcie uchwały Zarządu PZP lub Koła Pszczelarzy za naruszenie zasad statutu PZP,

§ 16

1.     Zawieszenie członkostwa PZP następuje w przypadku:

a)     postanowienia Sądu Koleżeńskiego,

b)    podjęcie uchwały Zarządu PZP lub Koła Pszczelarzy .

2.     Termin odwołania od decyzji (pkt. l ) wynosi  30dni od daty jej doręczenia. Odwołanie od decyzji można wnieść w przypadku pkt. l a - do Sądu Koleżeńskiego wyższej instancji, pkt. lb - do Zarządu wyższej instancji.

3.     Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do tego samego lub innego Koła za zgodą Zarządu PZP lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków Koła.

4.     W przypadku zawieszenia członka PZP wprawach członkowskich nie może on pełnić żadnej funkcji we władzach związkowych, ma natomiast obowiązek wywiązywania się z żądań statutowych określonych w § 13 pkt. 1-4.

 

V. WŁADZE PODLASKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY.

 

Władzami Podlaskiego Związku Pszczelarzy są:

1.     Walny Zjazd Delegatów PZP

2.     Zarząd PZP

3.     Komisja Rewizyjna

4.     Sąd Koleżeński

5.     Osoby powołane do wymienionych władz wykonują swą funkcję społecznie. Kadencja władz trwa.4 lata.

§ 17

1.     Zjazd Delegatów  PZP  może być zwyczajny lub nadzwyczajny:

a)     zwyczajny zjazd delegatów odbywa się co 4 lata. Zjazd zwołuje Zarząd PZP nadzwyczajny zjazd delegatów może być zwołany: na żądanie Komisji Rewizyjnej lub żądanie Zarządu PZP na podstawie pisemnego żądania złożonego przez jedną trzecią delegatów na poprzedni zjazd,
na żądanie władzy rejestracyjnej;

c)     nadzwyczajny zjazd delegatów powinien być zwołany w ciągu 4 tygodni
od czasu podjęcia decyzji (§ 17 pkt. B)

d)    o terminie, miejscu obrad i porządku dziennym zwyczajnego lub nadzwyczajnego zjazdu, delegacji powinni być powiadomieni pisemnie
co najmniej 14 dni przed  terminem  z podaniem programu zjazdu,

e)     zjazd delegatów otwiera prezes Zarządu PZP lub w jego zastępstwie wiceprezes,

f)      przewodniczącego zjazdu oraz 2 sekretarzy wybiera zjazd delegatów.

§18

1.     W obradach Zjazdu  biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani
na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych Kół Pszczelarzy w ilości jeden delegat na każde rozpoczęte ośmiu członków.

2.     Z głosem doradczym:

-       członkowie honorowi PZP,

-       przedstawiciele organizacji współpracujących,

-       osoby zaproszone.

3.     Uchwały zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania. W razie braku połowy uprawnionych
do głosowania, obrady odbyć się winny w tym samym dniu, lecz drugim terminie. W tym przypadku obrady są ważne mimo braku połowy uprawnionych
do głosowania. Klauzula ta powinna być zaznaczona na zawiadomieniach
o zjeździe.

4.     Głosowanie odbywa się jawnie, a na żądanie1 \4 obecnych delegatów może być przeprowadzona tajnie. W sprawach wyboru Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz wykluczenia ze Związku obowiązuje glosowanie tajne.

 

§ 19

Do kompetencji zjazdu  PZP  należy:

1.     Uchwalenie statutu P ZP, regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz wzorów regulaminów dla kół pszczelarzy,

2.     Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3.     Udzielenie Zarządowi absolutorium,

4.     Wybór delegatów na Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego i inne zjazdy spośród  delegatów  i członków honorowych,

5.     Wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego spośród  delegatów  i członków honorowych,

6.     Podejmowanie uchwał programowych pracy PZP,

7.     Rozpatrywanie odwołań członków Zarządu PZP,

8.     Uchwalanie relatywnej wysokości świadczeń ( wpisowe, składki) na rzecz PZP - na podstawie uchwały Zarządu Krajowego Polskiego Związku Pszczelarskiego.

a)     określenie wysokości korzystania z kredytu w bankach w wysokości do 40 000 zł.

b)    Wpisowego od nowo przyjętych członków,

c)     Składek rocznych- stałych (składki produkcyjne ustala Zarząd Koła Pszczelarzy).

9.     Decydowanie o nabyciu lub sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego PZP,

10.         Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PZP i przeznaczeniu jego majątku,

11.         Przyznawanie godności członka honorowego PZP,

12.         Uchylanie uchwał podejmowanych w kołach, które są sprzeczne ze statutem
i uchwałami PZP lub przepisami prawa.

 

§ 20

Zarząd Podlaskiego Związku Pszczelarzy:

1.     Składa się z 8 członków wybranych przez zjazd delegatów,

2.     wybiera ze swojego składu 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, którzy wraz
z prezesem stanowią Prezydium Zarządu PZP,

3.     W  razie ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji na jego miejsce wchodzi kandydat na członka, który na Zjeździe delegatów otrzymał największą ilość głosów. Ta sama zasada obowiązuje odnośnie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

4.     Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes,
co najmniej  dwa razy w roku

5.     Prezes Zarządu może zwołać poszerzone posiedzenie Zarządu z udziałem prezesów Kół Pszczelarzy oraz innych przedstawicieli organizacji gospodarczych współdziałających z PZP,

6.     Posiedzenie Zarządu i Prezydium są protokołowane,

7.     Uchwały Zarządu i jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów.
W razie równości głosów - glosowanie   rozstrzyga głos prezesa Zarządu lub
3 członków Prezydium. Zarząd PZP działa kolegialnie w oparciu o statut.

8.     W sprawach nie cierpiących zwłoki prezes Zarządu może działać bez uchwały Zarządu, powinien jednak na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub Prezydium złożyć odpowiednie sprawozdanie.

 

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1.     reprezentowanie interesów PZP wobec władz, instytucji, sądów, organizacji
i osób trzecich,

2.     kierowanie działalnością PZP zgodnie ze statutem i uchwałami zjazdu delegatów, wytycznymi Polskiego Związku Pszczelarskiego i zarządzeniami władz terenowych,

3.     opracowanie planów pracy, działalności i preliminarza budżetowego na dany rok kalendarzowy,

4.     uchwalanie regulaminów, instrukcji i wytycznych dla Prezydium i Kół Pszczelarzy,

5.     sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Kół Pszczelarzy,

6.     rozpatrywanie odwołań członków PZP oraz uchylanie uchwał walnych zebrań Kół Pszczelarzy niezgodnych z postanowieniami statutu lub obowiązującymi przepisami prawa,

7.     powołanie Komisji Problemowych i uchwalenie dla nich regulaminu,

8.     przyznawanie wyróżnień i nagród aktywowi społecznemu i osobom zasłużonym w pracy pszczelarskiej oraz  wnioskowanie o nadawanie odznaczeń państwowych (resortowych), regionalnych i związkowych,

9.     wnioskowanie o nadanie tytułu honorowego członka Polskiego Związku Pszczelarskiego,

10.         wykonywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej PZP,

11.         angażowanie, zwalnianie i awansowanie pracowników zatrudnionych w biurze PZP,

12.         przygotowanie zjazdu delegatów PZP,

13.         wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu lub niezbędnych w realizacji zadań Zarządu w sferze gospodarczej pszczelarzy.

 

§ 22

1.     Zarząd PZP uprawniony jest do :

a)     zawieszania w czynnościach Zarządu Koła , członków fizycznych w przypadku

-       naruszenia założeń statutowych,

-       niewykonania uchwał Zarządu PZP,

-       naruszenia dyscypliny organizacyjnej lub działanie na szkodę Związku,

b)    uchylanie uchwał walnych zebrań i Zarządów Kół terenowych, które działają niezgodnie ze statutem PZP,

2.     W przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła Pszczelarzy - Zarząd PZP powołuje tymczasowy Zarząd Koła w składzie 3 osób celem przejęcia
i prowadzenia agend Zarządu Koła i kontynuowania jego działalności.

3.     Tymczasowy Zarząd Koła Pszczelarzy winien w ciągu 3 miesięcy od daty zawieszenia Kola zwołać walne zebranie członków Koła i dokonać wyboru Zarządu.

4.     Od decyzji podjętej przez PZP (§22 pkt. 1 a ) przysługuje prawo odwołania
do władz Polskiego Związku Pszczelarskiego w ciągu 30 dni.

§ 23

Tryb i zasady odwoływania członków władz PZP przed upływem kadencji.

1.     Członek władz PZP traci uprawnienia wynikające z funkcji w razie:

a)     utraty praw honorowych orzeczonych wyrokiem sądu powszechnego,

b)    orzeczenia sądu koleżeńskiego,

c)     nie uczestniczenia bez usprawiedliwienia w 3 kolejnych posiedzeniach Zarządu PZP,

d)    działanie na szkodę związku.

2.     Decyzję o powyższych sprawach podejmuje posiedzenie Zarządu PZP z udziałem Sądu Koleżeńskiego - uchwały w powyższych sprawach zapadają zwykłą większością głosów w glosowaniu tajnym.

 

§ 24

1.     Umowy i zobowiązania w imieniu PZP podpisuje dwóch członków Prezydium Zarządu a w sprawach finansowych w tym skarbnik.

2.      Zarząd może upoważnić pracowników etatowych do podpisywania bieżącej korespondencji, z wyjątkiem spraw skierowanych do organów nadzorczych
i władz nadrzędnych.

 

VI.    KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

1.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja ze swojego składu wybiera Przewodniczącego:

a.     przewodniczący komisji zwołuje posiedzenie co najmniej raz w roku celem dokonania rewizji kasy i rachunkowości oraz działalności gospodarczej Związku,

b.     uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej 2 członków,

c.      tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Podlaski Zjazd Delegatów,

d.     w czasie wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna może korzystać
z pomocy fachowej rzeczoznawcy,

2.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.     kontrola działalności rzeczowej i gospodarczo-finansowej PZP,

b.     składanie sprawozdań i stawianie wniosków na zjeździe delegatów o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi PZP,

c.      żądanie zwołania posiedzenia zarządu PZP lub Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,

d.     przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w zebraniu Zarządu PZP z głosem doradczym,

e.      Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu lub jego poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności rzeczowej,

f.       Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Przewodniczący może zlecić wykonanie czynności kontrolnych wyznaczonym przez siebie członkom Komisji,

g.     W sprawach wyjątkowych na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd może zlecić wykonanie określonych czynności biegłem.

 

KOLEŻEŃSKI

§ 26

1.     Sąd Koleżeński składa się z 3 członków:

a.     Sąd Koleżeński jest powoływany do rozstrzygania spraw spornych zachodzących pomiędzy członkami Związku w zakresie działalności pszczelarskiej,

b.     tryb postępowania Sądu Koleżeński określa regulamin uchwalony przez Podlaski Zjazd Delegatów,

2.     Sąd Koleżeński rozpatruje:

a.     w pierwszej instancji-

-       w sprawach przeciwko członkom Zarządu - osobom fizycznym o czyny niezgodne z przepisami prawa i etyką pszczelarską popełnione przez nich
w związku z pełnieniem funkcji we władzach Związku,

-       sprawy przekazane przez Sądy Koleżeńskie Kół

b.     w drugiej instancji - odwołanie od orzeczeń sądów Koleżeńskich Kół.      

3.     Karami wymierzonymi przez Sądy Koleżeńskie są:

a.     upomnienie

b.     nagana

c.      wykluczenie ze Związku.

4.     W razie ustąpienia członka Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji,
na jego miejsce wchodzi zastępca członka, który na Zjeździe Delegatów uzyskał największą ilość głosów.

 

VIII. FUNDUSZ I MAJĄTEK PZP.
§ 27

1.     Fundusze PZP powstają z:

a)     składek członkowskich,

b)    działalności gospodarczej,

c)     innych źródeł jak darowizn, udziałów, zapisów i subwencji.

2.     Wykonanie zadań i zagospodarowanie funduszy wymienionych w pkt. L b, l c, powinny określać porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami przekazującymi
i Zarządem

3.     Związek lokuje środki pieniężne na koncie bankowym.

4.     Związek realizuje wpływy  i wydatki na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zarząd PZP.

5.     Operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w księgowości według obowiązujących przepisów rachunkowych.

6.     Rachunkowość PZP może być prowadzona przez pracowników biura PZP lub wykonywania w ramach prac zleconych przez instytucje do tego powołane bądź osoby fizyczne.

IX. BIURO ZWIĄZKU.

§ 28

1.     Pracą biura Związku kieruje Prezes Zarządu PZP lub inny członek Prezydium upoważniony przez Zarząd:

a)     biuro składa się z pracowników etatowych zgodnie z limitem określonym decyzją Zarządu PZP,

b)    kierownik biura PZP bierze udział w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym,

c)     biuro działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd PZP
a pracownicy wg. Zakresu czynności zatwierdzonego przez Zarząd PZP.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 29

1.     Statut niniejszy oparty jest na statucie ramowym, uchwalonym przez Zjazd Polskiego Związku Pszczelarzy.

2.     Rozwiązanie PZP może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZP większością   3/4 głosów  przy obecności  najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3.     W razie podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania PZP następuje jego likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Zjazd, który podjął uchwałę o jego rozwiązaniu. Rozwiązanie PZP wiąże się z likwidacją jego majątku, o czym decyduje Zjazd Delegatów.

§ 30

Do spraw nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników z dnia 8 października 1982 r. (Dz.U, Nr 32 poz. 217).

 

Podczas Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku przeprowadzonego w dniu 22.01.2017 r. wybrano:

ZARZĄD:

Prezes                            Wojciech Tryzna

Wiceprezes                     Mariusz Wiszniewski

Wiceprezes                     Kazimierz Taudul

Sekretarz                        Olga Daniłowicz

Skarbnik                         Izabela Łapuć

Członek zarządu               Jarosław Topolański

Członek zarządu               Antoni Kraszewski

 Członek zarządu              Ryszard Piotrowski

Członek zarządu               Dariusz Kuderko

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący              Maciej Suchowierski

Sekretarz                       Adam Aleksiejuk

Członek                         Kazimierz Piszczatowski   

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodniczący              Mieczysław Bagiński

Sekretarz                       Mieczysław Staniszewski

Członek                         Alojzy Guzowski